Gwasanaethau

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

Ymgynghoriaeth Reoli a Chefnogaeth Busnes

 • Rheoli a datblygu prosiectau o’r cychwyn i’r diwedd
 • Rheoli newid – creu cynllun i reoli’r newid yn effeithiol
 • Cynllunio Strategol – datblygu gweledigaeth, nod, amcanion a chanlyniadau i’w cyflawni
 • Ymchwil, gwerthusiadau ac adolygiadau o bob math
 • Gwaith tasg a gorffen o bob math
 • Cyngor ar faterion Gofal Cwsmer a Rheoli Cwynion
 • Cynnal ymchwiliadau i gwynion
 • Cyngor ar faterion Llywodraethu Gwybodaeth a Diogelu Data
 • Datblygu a llunio:
  • Asesiadau Anghenion
  • Strategaethau, cynlluniau ac adroddiadau o bob math
  • Polisïau, canllawiau a phrotocolau
  • Protocolau arbenigol rhannu gwybodaeth (yn unol â Fframwaith WASPI)
  • Cynlluniau busnes
  • Ceisiadau grant
  • Dogfennau cyhoeddus syml a dealladwy
  • Dogfennau ymgynghori
 • Trefnu, cynllunio a hwyluso:
  • Digwyddiadau cyhoeddus
  • Digwyddiadau ymgysylltu ac ymgynghori gyda phartneriaid neu ddefnyddwyr
  • Grwpiau ffocws a gweithdai o bob math

Hyfforddiant

Rydym yn gallu darparu hyfforddiant i’ch sefydliad, mewn lleoliad o’ch dewis ac wedi ei deilwra i’ch anghenion. Mae enghreifftiau o’n cyrsiau yn cynnwys:

 • Rheoli ac ymchwilio cwynion yn effeithiol (Rheolwyr a Swyddogion Cwynion)
 • Delio gyda chwynion yn effeithiol (staff rheng flaen)
 • Rheoli prosiectau yn effeithiol
 • Rheoli newid yn effeithiol a chefnogi staff drwy’r broses (Arweinwyr a Rheolwyr)
 • Delio gyda newid (Staff rheng flaen)
 • Adnabod eich budd-ddeiliaid a’i cynnwys yn y broses newid
 • Asesiad Anghenion – ei bwrpas, eich rôl chi a sut gall eich helpu
 • Ysgrifennu dogfennau cyhoeddus syml a hawdd i’w deall
 • Rheoli eich gwybodaeth yn effeithiol – Cyflwyniad i Lywodraethu Gwybodaeth
 • Diogelu Data a Gwybodaeth bersonol – delio yn ddiogel a chyfreithlon
 • Diogelu Data a GDPR – Yr oblygiadau ar gyfer eich sefydliad
 • Rheoli amser a llwyth gwaith yn effeithiol
 • Datblygiad Personol.

Gweler y dudalen Cyrsiau a’n tudalen Gweplyfr i weld pa gyrsiau sy’n rhedeg gennym.